Integritetspolicy

ELAB integritetspolicy

Hos Eckerström Lönetjänst AB (ELAB) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Exempelvis skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi använder bara
personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på info@lonetjanst.se

ELAB integritetspolicy

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer)
är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.
Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
I GPDR benämns individer vars personuppgifter behandlas för registrerade. Som registrerad har du rätt att

 • veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar
  behandlingen.
 • i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt
  gällande lagstiftning.

Företaget ni är anställd hos är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Personliga kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, uppgifter om anställning, yrkestitel, lön och andra förmåner såsom pension och liknande samt uppgift om barn (namn, födelsedatum). Bank och bankkontonummer. För att kunna göra en korrekt lön så samlar vi också in uppgifter om frånvaro samt övrigt arbetsrelaterat.

Det finns olika syften för respektive personkategori när det gäller behandling av personuppgifter. För dig som registrerad ska det framgå tydligt varför vi har dina personuppgifter och även hur länge vi sparar dem. Det krävs stöd i GDPR och Dataskyddslagen för att behandla personuppgifter.

De personuppgifter som vi samlar in om dig som registrerad är för att kunna upprätthålla ett avtal, en överenskommelse eller för att följa lagstiftningen. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs. Nedan beskrivs varför vi har uppgifter för varje personkategori och hur länge vi sparar personuppgifter.

 • De uppgifter vi sparar är kopior som vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag mot företaget som du är anställd på. Dessa sparas så länge som det är relevant för vårt arbete eller vårt uppdrag avslutas.

Vi får uppgifterna från det företag som du är anställd på.

Dina uppgifter delas med olika myndigheter och organisationer utifrån vårt uppdrag, det kan till exempel vara:

 • Skattemyndigheten
 • Fora
 • Collectum
 • Fackförbund
 • Kronofogden
 • Försäkringskassan

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål. Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära ut registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du i förekommande fall behöver få djupare insikt kring vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att i de fall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas i de fall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Dessa ändringar gör du med din arbetsgivare.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter hos din arbetsgivare som vi behandlar om dig i det fall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.


Tänk också på att vi kan ha rätt att neka din begäran i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och
skattelagstiftningen samt bank- och penningtvättslagstiftningen.

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder så som MFA för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Dataskyddsmyndigheten) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.